BAR - VINNYTSIA

БАР - ВІННИЦЯ 2

Route № 292

Rating: 2.8 ()
Regularity: 100%
Carrier: ATP KRYVESHKO

Start of trip:
18:10 BAR
18:14 18:15 IVANIVTSI#
5.0 km 4.50 ₴
18:19 18:20 VASIUTYNTSI#
12.0 km 13.40 ₴
18:24 18:25 LUKA BARSKA# 15.0 km 15.60 ₴
18:29 18:30 ROZHEPY# 19.0 km 20.00 ₴
18:34 18:35 SERBYNIVTSI+ 24.0 km 26.70 ₴
18:39 18:40 LOPATYNTSI+ 30.0 km 33.40 ₴
18:44 18:45 MARTYNIVKA(VIN.)+ 32.0 km 35.60 ₴
18:49 18:50 BILYKIVTSI+ 34.0 km 37.80 ₴
18:54 18:55 BRAILOV + 39.0 km 42.30 ₴
18:59 19:00 LIUDAVKA# 43.0 km 46.70 ₴
19:04 19:05 PULTIVTSI# 48.0 km 53.40 ₴
19:15 VINNYTSIA 2 66.0 km 72.30 ₴
Reviews of route 292 "BAR - VINNYTSIA" you can read here State of Oct. 24, 2020, 7:40 a.m. from server "BAR"