BAR - VINNYTSIA

БАР - ВІННИЦЯ 2

Route № 282

Regularity: 100%
Carrier: ATP KRYVESHKO

Start of trip:
14:05 BAR
14:09 14:10 IVANIVTSI#
5.0 km 4.50 ₴
14:14 14:15 VASIUTYNTSI#
12.0 km 13.40 ₴
14:19 14:20 LUKA BARSKA# 15.0 km 15.60 ₴
14:24 14:25 ROZHEPY# 19.0 km 20.00 ₴
14:29 14:30 SERBYNIVTSI+ 24.0 km 26.70 ₴
14:34 14:35 LOPATYNTSI+ 30.0 km 33.40 ₴
14:39 14:40 MARTYNIVKA(VIN.)+ 32.0 km 35.60 ₴
14:44 14:45 BILYKIVTSI+ 34.0 km 37.80 ₴
14:49 14:50 BRAILOV + 39.0 km 42.30 ₴
14:54 14:55 LIUDAVKA# 43.0 km 46.70 ₴
14:59 15:00 PULTIVTSI# 48.0 km 53.40 ₴
15:20 VINNYTSIA 2 66.0 km 72.30 ₴
State of Oct. 23, 2020, 7:40 a.m. from server "BAR"