ZHITOMIR - VELYKA TSVILIA

ЖИТОМИР - ВЕЛ.ЦВIЛЯ#

Route № 2101

reliable route Rating: 3.3 ()
Regularity: 97%
Carrier: PP "RIM-BOHDAN"

Start of trip:
17:00 ZHYTOMYR
17:09 17:10 OLIIVKA#
12.0 km 14.60 ₴
17:14 17:15 PISHCHANKA#
13.0 km 14.60 ₴
17:23 17:24 CHERNIAKHIV 25.0 km 29.31 ₴
17:29 17:30 ANDRIIVKA# 32.0 km 39.14 ₴
17:34 17:35 KOMARIVKA+ 37.0 km 44.01 ₴
17:37 17:38 TOPORYSHCHE# 40.0 km 48.88 ₴
17:42 17:43 LIZNYKY# 44.0 km 53.85 ₴
17:45 17:46 KRASNORICHKA# 46.0 km 56.23 ₴
17:49 17:50 POROMIVKA# 49.0 km 58.72 ₴
17:55 18:00 KHOROSHIV 55.0 km 64.78 ₴
18:04 18:05 VYSHNIAKIVKA# 62.0 km 74.61 ₴
18:12 18:13 ZUBRYNKA# 68.0 km 84.35 ₴
18:15 18:16 CHOVNOVA# 70.0 km 84.35 ₴
18:19 18:20 MYKHAILIVKA# 73.0 km 89.22 ₴
18:21 18:22 STAVKY# 75.0 km 89.22 ₴
18:25 18:26 MAIDAN+ 78.0 km 94.08 ₴
18:29 18:30 USOLUSY# 81.0 km 99.05 ₴
18:34 18:35 BOBRYTSIA# 87.0 km 103.92 ₴
18:44 18:45 BARASHI 95.0 km 113.66 ₴
18:49 18:50 NEDILYSHCHE# 100.0 km 123.49 ₴
18:59 19:00 YABLUNETS# 107.0 km 130.20 ₴
19:04 19:05 SIMAKIVKA# 114.0 km 140.58 ₴
19:09 19:10 STEPANIVKA# 120.0 km 140.58 ₴
19:20 19:30 YEMILCHYNE 132.0 km 165.12 ₴
19:35 19:36 SEREDY# 137.0 km 165.12 ₴
19:49 19:52 SERBY# 145.0 km 177.34 ₴
19:55 19:56 TAIKY# 150.0 km 177.34 ₴
20:10 VEL.TSVILIA# 152.0 km 189.46 ₴
Reviews of route 2101 "ZHITOMIR - VELYKA TSVILIA" you can read here Promo & information sticker/card of this route State of Jan. 22, 2022, 7:41 a.m. from server "ZHYTOMYR" 180100