ZHITOMIR - STAVKY

ЖИТОМИР - СТАВКИ(РАД)#

Route № 1555

reliable route Regularity: 84%
Carrier: TOV "STETSTRANS SERVIS"

Start of trip:
15:55 ZHYTOMYR
16:30 16:31 KOROSTYSHIV 27.0 km 27.09 ₴
16:58 16:59 KOCHERIV# 48.0 km 50.02 ₴
17:25 17:30 RADOMYSHL 68.0 km 71.95 ₴
17:38 17:39 KICHKIRI# 75.0 km 76.12 ₴
17:45 17:46 STAVKY-1# 80.0 km 84.45 ₴
17:50 STAVKY(RAD)# 84.0 km 88.62 ₴
Promo & information sticker/card of this route State of Sept. 21, 2021, 7:45 p.m. from server "ZHYTOMYR" 180100