ZHITOMIR - BAZAR

ЖИТОМИР - БАЗАР#

Route № 1518

reliable route Regularity: 97%
Carrier: PP "RIM-Bohdan"

Start of trip:
13:15 ZHYTOMYR
13:24 13:25 OLIIVKA#
12.0 km 12.22 ₴
13:29 13:30 PISHCHANKA#
13.0 km 12.22 ₴
13:40 13:45 CHERNIAKHIV 25.0 km 24.44 ₴
13:49 13:50 ANDRIIVKA# 33.0 km 32.62 ₴
13:54 13:55 OCHERETIANKA# 36.0 km 36.56 ₴
13:59 14:00 BRAZHENKA# 41.0 km 40.70 ₴
14:04 14:05 SELETS+ 43.0 km 42.82 ₴
14:09 14:10 ZHADKY# 45.0 km 44.84 ₴
14:14 14:15 N.ZHADKY(CHRN)# 49.0 km 48.88 ₴
14:19 14:20 NERAZH# 57.0 km 58.07 ₴
14:24 14:25 POTIIVKA# 59.0 km 58.07 ₴
14:34 14:35 OBLITKY# 67.0 km 66.25 ₴
14:39 14:40 ZHABOCH# 69.0 km 70.29 ₴
14:44 14:45 NIANIVKA# 73.0 km 74.43 ₴
14:54 14:55 ELIVKA# 82.0 km 82.51 ₴
15:00 15:05 MALYN 89.0 km 90.69 ₴
15:14 15:15 PYRIZHKY# 98.0 km 98.77 ₴
15:19 15:20 BARANIVKA(M)# 103.0 km 102.91 ₴
15:24 15:25 DIBROVA# 108.0 km 108.52 ₴
15:29 15:30 YAROCHYSHCHE# 110.0 km 108.52 ₴
15:34 15:35 NEDASHKY# 117.0 km 117.25 ₴
15:39 15:40 BRODNYK# 122.0 km 127.45 ₴
15:44 BAZAR# 127.0 km 127.45 ₴
Promo & information sticker/card of this route State of Sept. 21, 2021, 7:45 p.m. from server "ZHYTOMYR" 180100