POLTAVA - YARES'KY

ПОЛТАВА АС-1 - ЯРЕСЬКИ

Route № 232(309000232)

reliable route Regularity: 99%
Carrier: FOP KALENICHENKO N.V.

Start of trip:
08:35 POLTAVA AS-1
08:47 08:48 ABAZIVKA 12.0 km 30.00 ₴
08:54 08:55 TSYHANSKE 18.0 km 40.00 ₴
09:01 09:02 KUKOBIVKA p. 26.0 km 45.00 ₴
09:08 09:09 REShETYL-KAtr 32.0 km 55.00 ₴
09:16 09:17 HLYBOKA BALK 40.0 km 60.00 ₴
09:19 09:20 LOBACHI 43.0 km 65.00 ₴
09:35 09:36 PODIL 52.0 km 70.00 ₴
09:45 09:46 SAHAIDAK 62.0 km 85.00 ₴
09:47 09:48 ChORNOBAI pov 64.0 km 85.00 ₴
09:49 09:50 HONCHARI 66.0 km 86.00 ₴
09:51 09:52 LUTsI pov 67.0 km 87.00 ₴
09:52 09:53 DEMIANKY 69.0 km 90.00 ₴
09:53 09:54 LESHCHANY 69.0 km 90.00 ₴
09:54 09:55 N.YAKOVENSHCHYNA 70.0 km 90.00 ₴
09:55 09:56 H.YAKOVENSHCHYNA 71.0 km 90.00 ₴
09:56 09:57 V.BUZOVA 71.0 km 90.00 ₴
09:57 09:58 M.BUZOVA 75.0 km 93.00 ₴
10:01 10:02 TsOVY pov 77.0 km 96.00 ₴
10:02 10:03 KhVOShchOVE pov 77.0 km 96.00 ₴
10:03 10:04 HRYHORIVSHCHYNA 77.0 km 96.00 ₴
10:04 10:05 VYShNEVEshysh.p 78.0 km 97.00 ₴
10:05 10:06 TOVSTE shysh. 78.0 km 97.00 ₴
10:06 10:07 KHODOSYKHA 79.0 km 97.00 ₴
10:09 10:10 SHYSHAKY AS 82.0 km 105.00 ₴
10:20 YARESKY 92.0 km 120.00 ₴
Promo & information sticker/card of this route State of July 4, 2022, 11:35 a.m. from server "POLTAVA AS-1" 530100