KRASYLIV - MANIVTSI

КРАСИЛІВ - МАНІВЦІ#

Route № 79

usually not executed Regularity: 22%
Carrier: SHTEFANIK-ARSENIUK TOV

05:50 KRASYLIV
05:56 05:57 Z.VOKZAL#
2.0 km 11.90 ₴
06:03 06:04 SHCHYBORIVKA#
5.0 km 15.00 ₴
06:08 06:09 KALAMARYNKA#
8.0 km 25.00 ₴
06:13 06:14 KUZMYN#
12.0 km 30.00 ₴
06:24 06:25 LAHODYNTSI +
17.0 km 35.00 ₴
06:32 06:33 ROSOLIVTSI#
21.0 km 40.00 ₴
06:50 MANIVTSI#
29.0 km 50.00 ₴
Promo & information sticker/card of this route State of July 4, 2022, 2:13 a.m. from server "KRASYLIV" 681000