MARIUPOL' - SWINOUJS'CIE

МАРІУПОЛЬ:Маріуполь АВ[ua] - СВИНОУЙСЬЦЕ:Свиноуйсьце АС[pl]

Route № RE-9001013

reliable route Regularity: 97%
Carrier: STETSYK T.V. FOP

Start of trip:
00:15 MARIUPOL:Mariupol AV[ua]
06:50 07:00 ODESA:Odesa AS Pryvoz[ua]
07:25 07:30 ODESA:Odesa AV[ua]
10.0 km
08:45 08:50 LIuBAShIVKA:liubashivzup[ua]
35.0 km
09:00 09:05 KRYVE OZERO:Kryve Ozero, M-05[ua
55.0 km
10:00 10:15 UMAN:Uman AS[ua]
60.0 km
11:00 11:01 HAISYN:Haisyn AS[ua]
70.0 km
11:01 11:05 HAISYN:Haisyn TRTs[ua]
71.0 km
11:40 11:41 NEMYRIV:Nemyriv AS[ua]
80.0 km
11:41 11:45 NEMYRIV:nemyrivtroia[ua]
81.0 km
12:40 12:50 VINNYTsIa:Vinnytsia AS1[ua]
110.0 km
13:20 13:21 LITYN:Lityn AS[ua]
120.0 km
13:21 13:25 LITYN:lityn zup[ua]
121.0 km
13:50 13:51 LETYChIV:Letychiv AS[ua]
130.0 km
13:51 13:55 LETYChIV:letychiv zup[ua]
131.0 km
14:25 14:30 KhMELNYTsKYI:Khmelnytskyi AV[ua]
160.0 km
18:20 18:30 LVIV:Lviv AS8[ua]
210.0 km
20:30 21:15 KORChOVA APP:Korchova APP[pl]
860.0 km
21:30 21:35 SANOK:Sanok[pl] 870.0 km 1715.00 ₴
21:40 21:45 KROSNO:Krosno[pl] 880.0 km 1715.00 ₴
21:50 21:55 YaSLO:Yaslo[pl] 890.0 km 1715.00 ₴
22:15 22:20 ZhEShUV:Zheshuv Vahabunda[pl] 960.0 km 1605.00 ₴
22:25 22:30 NISKO:Nisko Biedronka[pl] 970.0 km 2300.00 ₴
22:35 22:40 STALOVA-VOLIa:stalovvovyv[pl] 980.0 km 2140.00 ₴
22:45 22:50 SANDOMEZh:Sandomёzh AZS Orlen[pl] 990.0 km 2300.00 ₴
22:55 23:00 OPATUV:Opatuv[pl] 995.0 km 2300.00 ₴
23:00 23:05 KELTsE:Keltse[pl] 1000.0 km 2300.00 ₴
23:30 23:35 TARNUV:Tarnuv "AZS Shell"[pl] 1060.0 km 1605.00 ₴
23:35 23:40 LIuBLIN:Liublin AS[pl] 1160.0 km 1605.00 ₴
23:40 23:45 KRAKIV:Krakiv AV[pl] 1260.0 km 1820.00 ₴
00:05 00:10 RADOM:Radom AZS Orlen[pl] 1360.0 km 2300.00 ₴
00:45 00:50 KATOVITsE:Katovitse PKS[pl] 1460.0 km 1605.00 ₴
00:50 00:55 HRUIeTs:Hruiets "AZS VR"[pl] 1560.0 km 2460.00 ₴
00:56 01:00 TYKhY:Tykhy "AZS ORLEN"[pl] 1575.0 km 2460.00 ₴
01:00 01:01 BIeLSKO-BIaLA:bielsko-bial[pl]
1580.0 km
01:01 01:05 BIeLSKO-BIaLA:belskoazs1[pl] 1581.0 km 2730.00 ₴
01:10 01:15 ZhYVETs:Zhyvets[pl] 1590.0 km 2730.00 ₴
01:15 01:20 HLIVITsE:Hlivitse[pl] 1660.0 km 1930.00 ₴
01:45 01:50 VARShAVA:Varshava AV Zakhodnia[pl] 1760.0 km 1605.00 ₴
01:50 01:55 LOVYCh:Lovych AZS Orlen[pl]
1765.0 km
02:00 02:05 ChENSTOKhOVA:Chenstokhova AV[pl] 1770.0 km 2570.00 ₴
02:06 02:07 RADOMSKO:Radomsko AZS MOYA[pl] 1775.0 km 2730.00 ₴
02:09 02:10 BZhEH:Bzheh[pl] 1780.0 km 1820.00 ₴
02:10 02:15 OLAVA:Olava[pl] 1790.0 km 1820.00 ₴
02:25 02:30 OPOLIe:Opolie Ploshcha Syndbad-Port[p 1860.0 km 1820.00 ₴
02:35 02:40 LODZ:Lodz Dw. Kaliska[pl] 1862.0 km 2035.00 ₴
02:40 02:41 ZGhEZh:Zghezh AS[pl] 1864.0 km 2570.00 ₴
02:41 02:42 KOLO:Kolo AS[pl]
1865.0 km
02:44 02:45 KUTNO:Kutno Pryma park[pl] 1867.0 km 2730.00 ₴
02:45 02:46 STRYKUV:Strykuv AZS Orlen[pl] 1868.0 km 2730.00 ₴
02:47 02:48 HLOVNO:Hlovno[pl] 1869.0 km 2730.00 ₴
02:49 02:50 KLIuChBORK:Kliuchbork AV[pl] 1870.0 km 2730.00 ₴
02:50 03:00 ZhEShUV:zheshuvap2[pl] 1910.0 km 1605.00 ₴
03:35 03:40 VROTsLAV:Vrotslav AV[pl] 1960.0 km 1820.00 ₴
03:40 03:45 MLAVA:Mlava AZS Lotos[pl] 2060.0 km 2570.00 ₴
03:45 03:50 KEMPNO:Kempno AS[pl] 2070.0 km 2835.00 ₴
03:50 03:55 PETRKUV-TRYBUNALSKYI:piotrkuv 2080.0 km 2460.00 ₴
03:55 04:00 OLShTYNEK:Olshtynek AZS ORLEN[pl 2085.0 km 2835.00 ₴
04:00 04:05 PLONSK:Plonsk zapravka BP[pl] 2090.0 km 2570.00 ₴
04:05 04:10 OLShTYN:Olshtyn AS[pl] 2110.0 km 2835.00 ₴
04:15 04:20 PRUSITsE:Prusitse[pl] 2160.0 km 2835.00 ₴
04:25 04:30 SVEBODZITsE:svebodzitseas[pl] 2165.0 km 2890.00 ₴
04:35 04:40 SVIDNITsA:Svidnitsa parkinh[pl] 2170.0 km 2890.00 ₴
04:40 04:45 OSTRUDA:Ostruda AS[pl] 2260.0 km 2570.00 ₴
04:45 04:50 LEHNYTsIa:Lehnytsia AS[pl] 2270.0 km 2780.00 ₴
04:50 04:55 OSTROV VELKOPOLSKЫI:velykopos 2280.0 km 2835.00 ₴
04:55 05:00 LEShNO:Leshno Zal. vokzal[pl] 2360.0 km 1820.00 ₴
05:00 05:04 KRAKIV:Krakiv "AZS Orlen"[pl] 2361.0 km 1820.00 ₴
05:06 05:10 VALBZhYKh:Valbzhykh AZS[pl] 2371.0 km 2890.00 ₴
05:15 05:16 LIuBIN:Liubin PKS[pl]
2380.0 km
05:16 05:20 LIuBIN:Liubin "AZS LOTOS"[pl] 2381.0 km 2890.00 ₴
05:25 05:30 ELBLONH:Elblonh AS[pl] 2460.0 km 2570.00 ₴
05:30 05:35 KALISh:Kalish PKS2[pl] 2470.0 km 2835.00 ₴
05:35 05:40 POLKOVITsE:Polkovitse AZS Orlen[pl 2480.0 km 2995.00 ₴
05:40 05:45 VLOTsLAVEK:wloclawek b1[pl] 2485.0 km 2780.00 ₴
05:45 05:50 KAM`YaNA HURA:Kam`yana Hura AV[pl] 2490.0 km 2890.00 ₴
05:50 05:55 KATOVITsE:Katovitse "AZS BP"[pl] 2510.0 km 1605.00 ₴
06:00 06:05 POZNAN:Poznan AV[pl] 2560.0 km 2460.00 ₴
06:05 06:10 HDANSK:Hdansk AV[pl] 2660.0 km 2780.00 ₴
06:10 06:11 HLOHUV:Gloguv Zupynka Hlohov[pl]
2670.0 km
06:11 06:15 HLOHUV:Gloguv Zupynka Hlohuv[pl] 2671.0 km 2995.00 ₴
06:15 06:20 TUREK:Turek[pl]
2680.0 km
06:20 06:25 SOPOT:Sopot AZS BP[pl] 2690.0 km 2780.00 ₴
06:35 06:40 HDYNIa:Hdynia AV[pl] 2760.0 km 2780.00 ₴
06:40 06:45 YeLENIa-HURA:Yelenia Hura[pl] 2770.0 km 2890.00 ₴
06:45 06:50 REDA:Reda AZS Lotos[pl] 2775.0 km 3320.00 ₴
06:50 06:55 NOVA SUL:Nova Sul PKS[pl] 2780.0 km 3050.00 ₴
06:55 07:00 TORUN:Torun AV[pl] 2785.0 km 2835.00 ₴
07:00 07:04 VEIKhEROVO:Veikherovo AZS BP[pl] 2786.0 km 3320.00 ₴
07:04 07:05 KONIN:Konin AZS Lotos[pl]
2790.0 km
07:05 07:08 LEMBORK:Lembork[pl] 2795.0 km 3265.00 ₴
07:09 07:10 SEMPULNO-KRAIeNSKE:siemp.kraien.[ 2800.0 km 3050.00 ₴
07:15 07:20 SVEBODZIN:Svebodzin AV Svebodzyn 2860.0 km 3105.00 ₴
07:20 07:25 ZELENA-HURA:Zelena-Hura AV[pl] 2870.0 km 3050.00 ₴
07:35 07:40 KhOINITsE:Khoinitse PKS[pl]
2880.0 km
07:40 07:41 KhOINITsE:Khoinitse "AZS ORLEN"[pl] 2885.0 km 3050.00 ₴
07:44 07:45 BOLIeSLAVETs:boleslavetsa[pl] 2890.0 km 2995.00 ₴
07:45 07:50 ZGhOZhELETs:Zghozhelets AV2[pl] 2895.0 km 2945.00 ₴
07:50 07:55 BYDHOShch:Bydhoshch AS[pl] 2900.0 km 2890.00 ₴
07:55 08:00 VARShAVA:Varshava Aeroport -Modlin 2910.0 km 1605.00 ₴
08:05 08:10 HOZhUV-VELKOPOLSKYI:hozhuv-velk.[ 2960.0 km 3265.00 ₴
08:25 08:30 SLUPSK:Slupsk AS[pl] 3060.0 km 3320.00 ₴
08:30 08:35 VROTsLAV:Vrotslav "AZS ORLEN"[pl]
3061.0 km
08:40 08:45 SLUBITsE:Slubitse AV[pl] 3070.0 km 3320.00 ₴
09:15 09:20 ShchETsYN:Shchetsyn AV[pl] 3160.0 km 3480.00 ₴
09:20 09:25 KOSTShYN NAD ODROI:kostshyn av [pl 3170.0 km 3265.00 ₴
09:30 09:35 KOShALYN:Koshalin[pl] 3260.0 km 3370.00 ₴
09:50 09:55 HOLENIuV:Holeniuv AV[pl]
3360.0 km
10:05 10:10 KOLOBZhEH:Kolobzheh AV[pl] 3460.0 km 3480.00 ₴
10:15 10:20 USTRONE-MORSKE:u.morske[pl] 3470.0 km 3480.00 ₴
10:55 10:56 HDANSK:Hdansk "AZS BP"[pl]
3561.0 km
11:00 11:05 HRYFITsE:Hryfitse AZS LOTOS[pl]
3570.0 km
11:10 11:15 NOVOHARD:Novohard AZS HL[pl]
3580.0 km
11:20 11:25 MENDZYZDROIe:mendzyzdroie[pl]
3590.0 km
11:25 11:26 POZNAN:Poznan "AZS BP"[pl]
3591.0 km
11:30 11:35 DZIVNUV:Dzivnuv AZS ORLEN[pl]
3600.0 km
11:40 11:45 POBEROVO:Poberovo AZS BP[pl]
3610.0 km
11:50 11:55 KAMIN-POMORSKYI:kampomnetto[pl
3620.0 km
12:00 12:05 REVAL:Reval Hala Sportowa[pl]
3630.0 km
12:05 SVYNOUISTsE:Svynouistse AS[pl]
3640.0 km
Promo & information sticker/card of this route State of Oct. 3, 2023, 11:30 a.m. from server "ФОП Стецик Т.В." 009201