CHERKASSY - KAM'IANKA

ЧЕРКАСИ АС ДАШКОВИЧА - КАМ'ЯНКА (ЧЕРК.)

Route № 1426

reliable route Regularity: 94%
Carrier: SERVIS-AVTO-2005 TOV

Start of trip:
16:30 CHERKASY AS DASHKOVYCHA
16:50 16:51 BILOZIRIA 17.0 km 23.02 ₴
17:01 17:02 SMILA TSENTR 26.0 km 28.73 ₴
17:22 17:23 MYKHAILIVKA (KAM) 46.0 km 45.95 ₴
17:42 KAMIANKA (CHERK.) 57.0 km 57.46 ₴
Promo & information sticker/card of this route State of Nov. 30, 2021, 9:30 a.m. from server "CHERKASY AS DASHKOVYCHA" 718100