KOSHITSE - SVALIAVA

КОШІЦЕ - СВАЛЯВА

Route № 003143А

reliable route Regularity: 100%
Carrier: ZAKARPATIEVROLINII

Start of trip:
18:30 KOSHITSE
19:35 19:40 MIKHAILIVTSI(TESKO)#
60.0 km
20:30 21:10 KPP UZHHOROD(IZ SLOVACHCHYNOIU)#
94.0 km
22:35 22:45 UZHHOROD 99.0 km 336.00 ₴
23:35 23:45 MUKACHEVE 143.0 km 367.50 ₴
00:25 SVALIAVA 173.0 km 420.00 ₴
Promo & information sticker/card of this route State of May 27, 2023, 9:33 p.m. from server "UZHHOROD" 210100