KROPYVNYTSKYI - TSVITNE

КРОПИВНИЦЬКИЙ-2 - ЦВІТНЕ#

Route № 173Д

reliable route Regularity: 97%
Carrier: NIMCHENKO M.L. PP

Start of trip:
15:30 KROPYVNYTSKYI-2
16:00 16:02 VYSOKI BAIRAKY# 18.0 km 20.78 ₴
16:07 16:08 VODIANE# 22.0 km 25.50 ₴
16:09 16:10 TREPIVKA S-Z# 25.0 km 27.81 ₴
16:17 16:20 TREPIVKA# 28.0 km 32.43 ₴
16:27 16:28 KOPANI# 32.0 km 37.05 ₴
16:33 16:34 TOPYLO# 34.0 km 39.36 ₴
16:45 16:48 YELYSAVETHRADKA 41.0 km 46.28 ₴
16:58 16:59 TSYBULEVE ST# 47.0 km 53.21 ₴
17:20 17:23 KRASNOSILLIA# 58.0 km 65.96 ₴
17:45 TSVITNE# 71.0 km 79.82 ₴
Promo & information sticker/card of this route State of Sept. 22, 2021, 7:37 a.m. from server "KROPYVNYTSKYI-2" 350200