KOLOMYIA - YAREMCHE

КОЛОМИЯ - ЯРЕМЧЕ-ЯМНА#

Route № 979ВК

Regularity: 97%
Carrier: CHYBORAK L.V. (FOP)

Start of trip:
11:45 KOLOMYIA
12:01 12:02 TOVMACHYK#
12.8 km 10.48 ₴
12:05 12:06 IVANIVTSI
15.2 km 13.97 ₴
12:12 12:13 SADZHAVKA# 19.7 km 17.46 ₴
12:18 12:20 LANCHYN# 23.3 km 21.05 ₴
12:26 12:27 DOBROTIV# 27.7 km 24.54 ₴
12:37 12:40 DELIATYN# 36.0 km 31.43 ₴
12:55 12:57 YAREMCHA 47.0 km 40.26 ₴
13:05 YAREMCHE-YAMNA# 51.5 km 46.32 ₴
State of Oct. 21, 2020, 3:18 p.m. from server "KOLOMYIA"