KOLOMYIA - YAREMCHE

КОЛОМИЯ - ЯРЕМЧЕ-ЯМНА#

Route № 978ВК

Regularity: 100%
Carrier: CHYBORAK L.V. (FOP)

Start of trip:
07:50 KOLOMYIA
08:06 08:07 TOVMACHYK#
12.8 km 10.48 ₴
08:10 08:11 IVANIVTSI#
15.2 km 13.97 ₴
08:17 08:18 SADZHAVKA# 19.7 km 17.46 ₴
08:23 08:25 LANCHYN# 23.3 km 21.05 ₴
08:31 08:32 DOBROTIV# 27.7 km 24.54 ₴
08:42 08:45 DELIATYN# 36.0 km 31.43 ₴
09:00 09:02 YAREMCHA 47.0 km 40.26 ₴
09:10 YAREMCHE-YAMNA# 51.5 km 46.32 ₴
State of Oct. 23, 2020, 3:18 a.m. from server "KOLOMYIA"