KOLOMYIA - IVANO-FRANKОVS'K

КОЛОМИЯ - ІВ.ФРАНКІВСЬК-1

Route № 96ВК

Regularity: 94%
Carrier: KOLOMYISKE ATP TDV

Start of trip:
13:40 KOLOMYIA
13:51 13:52 RAKIVCHYK#
11.0 km 10.00 ₴
13:55 13:56 L.SLOBIDKA#
14.0 km 14.04 ₴
14:03 14:04 CHEREMKHIV# 21.0 km 20.00 ₴
14:06 14:07 L.KHLIBYCHYN# 22.0 km 22.12 ₴
14:11 14:12 HLYBOKA# 26.0 km 26.06 ₴
14:17 14:18 OTYNIIA# 31.0 km 30.00 ₴
14:23 14:24 ST KRYVOTULY# 37.0 km 36.06 ₴
14:28 14:29 ODAI(K)# 41.0 km 40.10 ₴
14:33 14:34 MARKIVTSI# 45.0 km 44.04 ₴
14:38 14:39 KHOMIAKIVKA# 49.0 km 47.98 ₴
14:44 14:45 TYSMENYTSIA# 54.4 km 53.03 ₴
15:02 IV.FRANKIVSK-1 65.0 km 65.05 ₴
State of Oct. 27, 2020, 3:18 a.m. from server "KOLOMYIA"