KOLOMYIA - IVANO-FRANKОVS'K

КОЛОМИЯ - ІВ.ФРАНКІВСЬК-1

Route № 88ВК

Regularity: 100%
Carrier: HRAND TRANS KOMPANI

Start of trip:
10:15 KOLOMYIA
10:26 10:27 RAKIVCHYK#
11.0 km 10.11 ₴
10:30 10:31 L.SLOBIDKA#
14.0 km 14.15 ₴
10:38 10:39 CHEREMKHIV# 21.0 km 20.22 ₴
10:40 10:41 L.KHLIBYCHYN# 22.0 km 22.24 ₴
10:45 10:46 HLYBOKA# 26.0 km 26.28 ₴
10:51 10:52 OTYNIIA# 31.0 km 30.33 ₴
10:57 10:58 ST KRYVOTULY# 37.0 km 36.30 ₴
11:02 11:03 ODAI# 41.0 km 40.34 ₴
11:07 11:08 MARKIVTSI# 45.0 km 44.38 ₴
11:12 11:13 KHOMIAKIVKA# 49.0 km 48.53 ₴
11:17 11:18 TYSMENYTSIA# 54.4 km 53.58 ₴
11:30 IV.FRANKIVSK-1 65.0 km 65.62 ₴
State of Oct. 20, 2020, 3:18 p.m. from server "KOLOMYIA"