BANIA-BEREZIV - IVANO-FRANKОVS'K

БАНЯ БЕРЕЗІВ# - ІВ.ФРАНКІВСЬК-1

Route № 86ВК

Regularity: 94%
Carrier: BODRUH M.V. (FOP)

Start of trip:
05:20 BANIA BEREZIV#
05:29 05:30 S.BEREZIV#
05:41 05:42 LIUCHA#
05:50 05:55 YABLUNIV#
05:59 06:00 STOVPCHATIV#
06:14 06:15 N.VERBIZH#
06:20 06:25 KOLOMYIA
06:50 06:51 L.KHLIBYCHYN# 22.0 km 22.24 ₴
07:01 07:02 OTYNIIA# 31.0 km 30.33 ₴
07:19 07:20 KHOMIAKIVKA# 49.0 km 48.53 ₴
07:30 07:31 TYSMENYTSIA# 54.4 km 53.58 ₴
07:48 IV.FRANKIVSK-1 65.0 km 65.62 ₴
State of Oct. 21, 2020, 3:18 p.m. from server "KOLOMYIA"