IVANO-FRANKОVS'K - BANIA-BEREZIV

ІВ.ФРАНКІВСЬК-1 - БАНЯ БЕРЕЗІВ#

Route № 86ВІФ1

Regularity: 100%
Carrier: BODRUH M.V. (FOP)

Start of trip:
09:45 IV.FRANKIVSK-1
10:02 10:03 TYSMENYTSIA#
10:13 10:14 KHOMIAKIVKA#
10:31 10:32 OTYNIIA#
10:42 10:43 L.KHLIBYCHYN#
11:08 11:15 KOLOMYIA
11:20 11:21 N.VERBIZH#
3.5 km 4.04 ₴
11:35 11:36 STOVPCHATIV#
13.8 km 14.15 ₴
11:40 11:45 YABLUNIV# 16.8 km 16.18 ₴
11:53 11:54 LIUCHA# 21.4 km 22.24 ₴
12:05 12:06 S.BEREZIV# 28.5 km 28.31 ₴
12:15 BANIA BEREZIV# 33.0 km 32.35 ₴
State of Oct. 22, 2020, 3:18 a.m. from server "KOLOMYIA"