HRUSHIV - IVANO-FRANKОVS'K

ГРУШІВ# - ІВ.ФРАНКІВСЬК-1

Route № 83ВК

Regularity: 97%
Carrier: SEMENYSHYN A.YA. (FOP)

Start of trip:
13:35 HRUSHIV#
13:55 14:05 KOLOMYIA
14:21 14:22 RAKIVCHYK#
11.0 km 10.11 ₴
14:25 14:26 L.SLOBIDKA#
14.0 km 14.15 ₴
14:33 14:34 CHEREMKHIV# 21.0 km 20.22 ₴
14:36 14:37 L.KHLIBYCHYN# 22.0 km 22.24 ₴
14:41 14:42 HLYBOKA# 26.0 km 26.28 ₴
14:47 14:48 OTYNIIA# 31.0 km 30.33 ₴
14:53 14:54 ST.KRYVOTULY# 37.0 km 36.30 ₴
14:58 14:59 ODAI# 41.0 km 40.34 ₴
15:03 15:04 MARKIVTSI# 45.0 km 44.38 ₴
15:08 15:09 KHOMIAKIVKA# 49.0 km 48.53 ₴
15:14 15:15 TYSMENYTSIA# 54.4 km 53.58 ₴
15:32 IV.FRANKIVSK-1 65.0 km 65.62 ₴
State of Oct. 21, 2020, 3:18 p.m. from server "KOLOMYIA"