IVANO-FRANKОVS'K - HRUSHIV

ІВ.ФРАНКІВСЬК-1 - ГРУШІВ#

Route № 82ВІФ1

Regularity: 94%
Carrier: SEMENYSHYN A.YA. (FOP)

10:55 IV.FRANKIVSK-1
11:15 11:16 KHOMIAKIVKA#
11:35 11:36 OTYNIIA#
11:51 11:52 L.KHLIBYCHYN#
12:10 12:20 KOLOMYIA
12:40 HRUSHIV#
12.5 km 12.13 ₴
State of Oct. 24, 2020, 3:18 a.m. from server "KOLOMYIA"