KOLOMYIA - IVANO-FRANKОVS'K

КОЛОМИЯ - ІВ.ФРАНКІВСЬК-1

Route № 78ВК

Regularity: 100%
Carrier: KOPYLTSIV M.V. (FOP)

Start of trip:
12:40 KOLOMYIA
12:51 12:52 RAKIVCHYK#
11.0 km 10.11 ₴
12:55 12:56 L.SLOBIDKA#
14.0 km 14.15 ₴
13:03 13:04 CHEREMKHIV# 21.0 km 20.22 ₴
13:06 13:07 L.KHLIBYCHYN# 22.0 km 22.24 ₴
13:11 13:12 HLYBOKA# 26.0 km 26.28 ₴
13:17 13:18 OTYNIIA# 31.0 km 30.33 ₴
13:23 13:24 ST KRYVOTULY# 37.0 km 36.30 ₴
13:28 13:29 ODAI(K)# 41.0 km 40.34 ₴
13:33 13:34 MARKIVTSI# 45.0 km 44.38 ₴
13:41 13:42 KHOMIAKIVKA# 49.0 km 48.53 ₴
13:44 13:45 TYSMENYTSIA# 54.4 km 53.58 ₴
14:02 IV.FRANKIVSK-1 65.0 km 65.62 ₴
State of Oct. 24, 2020, 3:18 a.m. from server "KOLOMYIA"