KOLOMYIA - IVANO-FRANKОVS'K

КОЛОМИЯ - ІВ.ФРАНКІВСЬК-1

Route № 75ВК

Regularity: 58%
Carrier: HRAND TRANS KOMPANI

08:00 KOLOMYIA
08:11 08:12 RAKIVCHYK#
11.0 km 10.11 ₴
08:15 08:16 L.SLOBIDKA#
14.0 km 14.15 ₴
08:23 08:24 CHEREMKHIV#
21.0 km 20.22 ₴
08:26 08:27 L.KHLIBYCHYN#
22.0 km 22.24 ₴
08:31 08:32 HLYBOKA#
26.0 km 26.28 ₴
08:37 08:38 OTYNIIA#
31.0 km 30.33 ₴
08:43 08:44 ST.KRYVOTULY#
37.0 km 36.30 ₴
08:48 08:49 ODAI#
41.0 km 40.34 ₴
08:53 08:54 MARKIVTSI#
45.0 km 44.38 ₴
08:58 08:59 KHOMIAKIVKA#
49.0 km 48.53 ₴
09:04 09:05 TYSMENYTSIA#
54.4 km 53.58 ₴
09:22 IV.FRANKIVSK-1
65.0 km 65.62 ₴
State of Oct. 21, 2020, 3:18 p.m. from server "KOLOMYIA"