KOLOMYIA - KOSIV

КОЛОМИЯ - КОСІВ

Route № 706ПР

Regularity: 87%
Carrier: KOLOMYISKE ATP TDV

Start of trip:
07:15 KOLOMYIA
07:27 07:28 V.KLIUCHIV+
7.0 km 7.17 ₴
07:33 07:34 MYSHYN#
10.1 km 11.85 ₴
07:39 07:40 STOPCHATIV#
13.8 km 11.85 ₴
07:45 07:50 YABLUNIV# 16.8 km 16.53 ₴
08:00 08:02 UTOROPY# 21.2 km 21.31 ₴
08:10 08:12 PISTYN# 25.1 km 25.99 ₴
08:35 KOSIV 35.6 km 35.45 ₴
State of Oct. 22, 2020, 3:18 a.m. from server "KOLOMYIA"