IVANO-FRANKОVS'K - VERKHOVYNA

ІВ.ФРАНКІВСЬК-1 - ВЕРХОВИНА

Route № 67ВІФ1

Regularity: 87%
Carrier: BARAN V.V. (FOP)

Start of trip:
09:07 IV.FRANKIVSK-1
09:27 09:28 KHOMIAKIVKA#
09:46 09:47 OTYNIIA#
09:56 09:57 L.KHLIBYCHYN#
10:25 10:30 KOLOMYIA
10:52 10:53 YABLUNIV#
16.8 km 14.96 ₴
10:59 11:00 UTOROPY# 21.2 km 20.55 ₴
11:06 11:07 PISTYN# 25.1 km 24.32 ₴
11:25 11:30 KOSIV 35.6 km 33.58 ₴
11:44 11:45 SOKOLIVKA (KOL)# 43.6 km 41.10 ₴
11:53 11:54 YAVORIV# 47.6 km 44.87 ₴
12:09 12:10 YASENIV#
56.6 km 53.31 ₴
12:19 12:20 V.YASENIV# 61.6 km 56.98 ₴
12:25 12:26 KRYVORIVNIA# 63.6 km 60.74 ₴
12:40 VERKHOVYNA 71.6 km 68.27 ₴
State of Oct. 25, 2020, 3:18 a.m. from server "KOLOMYIA"