KOSIV - IVANO-FRANKОVS'K

КОСІВ - ІВ.ФРАНКІВСЬК-1

Route № 62ВК

Regularity: 58%
Carrier: 12629 ATP TZOV

10:40 KOSIV
11:00 11:01 PISTYN#
11:06 11:07 UTOROPY#
11:14 11:15 YABLUNIV#
11:40 12:05 KOLOMYIA
12:29 12:30 L.KHLIBYCHYN#
22.0 km 20.55 ₴
12:40 12:41 OTYNIIA#
31.0 km 27.98 ₴
13:02 13:03 KHOMIAKIVKA#
49.0 km 44.87 ₴
13:25 IV.FRANKIVSK-1
65.0 km 60.74 ₴
State of Oct. 21, 2020, 3:18 p.m. from server "KOLOMYIA"