VELYKYI ROZHYN - IVANO-FRANKОVS'K

ВЕЛИКИЙ РОЖЕН# - ІВ.ФРАНКІВСЬК-1

Route № 59ВІФ1

Regularity: 84%
Carrier: BARAN V.V. (FOP)

Start of trip:
06:00 VELYKYI ROZHEN#
06:09 06:10 TIUDIV#
06:20 06:25 KUTY#
06:45 06:55 KOSIV
07:12 07:13 PISTYN#
07:18 07:19 UTOROPY#
07:24 07:25 YABLUNIV#
07:45 07:50 KOLOMYIA
08:20 08:21 L.KHLIBYCHYN# 22.0 km 20.55 ₴
08:30 08:31 OTYNIIA# 31.0 km 27.98 ₴
08:49 08:50 KHOMIAKIVKA# 49.0 km 44.87 ₴
09:10 IV.FRANKIVSK-1 65.0 km 60.74 ₴
State of Oct. 20, 2020, 3:18 p.m. from server "KOLOMYIA"