KOLOMYIA - VYZHNII BEREZIV

КОЛОМИЯ - В.БЕРЕЗІВ#

Route № 574ПР

Regularity: 93%
Carrier: KOLOMYISKE ATP TDV

Start of trip:
10:20 KOLOMYIA
10:27 10:28 N.VERBIZH#
3.5 km 2.39 ₴
10:33 10:34 V.KLIUCHIV+
7.0 km 7.17 ₴
10:39 10:40 MYSHYN#
10.1 km 11.85 ₴
10:44 10:45 KOVALIVKA+
11.7 km 11.85 ₴
10:49 10:50 STOPCHATIV#
13.8 km 11.85 ₴
10:55 11:00 YABLUNIV# 16.8 km 16.53 ₴
11:08 11:09 LIUCHA# 21.4 km 21.31 ₴
11:12 11:13 LIUCHA(LIS)# 22.9 km 21.31 ₴
11:21 11:22 N.BEREZIV# 25.1 km 25.99 ₴
11:26 11:27 S.BEREZIV# 26.9 km 25.99 ₴
11:35 V.BEREZIV# 30.8 km 30.77 ₴
State of Oct. 23, 2020, 3:18 p.m. from server "KOLOMYIA"