KOLOMYIA - DZHURKIV

КОЛОМИЯ - ДЖУРКІВ#

Route № 572ПРА

Regularity: 100%
Carrier: KOVALSKYI V.S.(FOP)

Start of trip:
09:00 KOLOMYIA
09:15 09:16 PIADYKY#
7.1 km 6.63 ₴
09:23 09:24 HODY-DOBROVIDKA#
11.7 km 11.03 ₴
09:31 09:32 TURKA# 16.2 km 15.55 ₴
09:41 09:42 PYSHCHASHCHE# 21.0 km 19.87 ₴
09:51 DZHURKIV# 25.3 km 24.38 ₴
State of Oct. 21, 2020, 3:18 p.m. from server "KOLOMYIA"