HODY-DOBROVIDKA - DOBROTIV

ГОДИ-ДОБРОВІДКА# - ДОБРОТІВ#

Route № 570ПРА

Regularity: 96%
Carrier: HARAT R.M. (FOP)

Start of trip:
07:58 HODY-DOBROVIDKA#
08:05 08:06 PIADYKY#
08:35 08:55 KOLOMYIA
09:11 09:12 TOVMACHYK#
12.8 km 12.05 ₴
09:15 09:16 IVANIVTSI K# 15.2 km 16.83 ₴
09:22 09:23 SADZHAVKA# 19.7 km 16.83 ₴
09:28 09:29 LANCHYN# 23.3 km 21.81 ₴
09:36 DOBROTIV# 27.7 km 26.59 ₴
State of Oct. 22, 2020, 3:18 a.m. from server "KOLOMYIA"