KOLOMYIA - IVANO-FRANKОVS'K

КОЛОМИЯ - ІВ.ФРАНКІВСЬК-1

Route № 57ВК

Regularity: 100%
Carrier: OSTAPA V.M. (FOP)

Start of trip:
14:25 KOLOMYIA
14:39 14:40 L.SLOBIDKA#
14.0 km 14.15 ₴
14:47 14:48 CHEREMKHIV# 21.0 km 20.22 ₴
14:51 14:52 L.KHLIBYCHYN# 22.0 km 22.24 ₴
14:56 14:57 HLYBOKA# 26.0 km 26.28 ₴
15:02 15:03 OTYNIIA# 31.0 km 30.33 ₴
15:08 15:09 ST KRYVOTULY# 37.0 km 36.30 ₴
15:13 15:14 ODAI(K)# 41.0 km 40.34 ₴
15:18 15:19 MARKIVTSI# 45.0 km 44.38 ₴
15:23 15:24 KHOMIAKIVKA# 49.0 km 48.53 ₴
15:29 15:30 TYSMENYTSIA# 54.4 km 53.58 ₴
15:47 IV.FRANKIVSK-1 65.0 km 65.62 ₴
State of Oct. 19, 2020, 3:18 p.m. from server "KOLOMYIA"