KOLOMYIA - HORODENKA

КОЛОМИЯ - ГОРОДЕНКА

Route № 565ПР

Regularity: 100%
Carrier: KOLOMYISKE ATP TDV

Start of trip:
07:20 KOLOMYIA
07:25 07:30 KOLOMYIA(V.PETLIURY)#
3.2 km 2.39 ₴
08:00 08:05 HVIZDETS# 23.8 km 21.31 ₴
08:15 08:16 SOROKY(H.)# 31.8 km 30.77 ₴
08:19 08:20 VERBIVTSI# 33.8 km 30.77 ₴
08:30 08:32 CHERNIATYN# 39.8 km 35.45 ₴
08:40 HORODENKA 44.8 km 40.13 ₴
State of Oct. 24, 2020, 3:18 a.m. from server "KOLOMYIA"