KOLOMYIA - ZHUKIV

КОЛОМИЯ - ЖУКІВ#

Route № 557ПР

Regularity: 81%
Carrier: KOLOMYISKE ATP TDV

Start of trip:
10:00 KOLOMYIA
10:05 10:10 KOLOMYIA(V.PETLIURY)#
3.2 km 2.39 ₴
10:19 10:20 P"YADYKY#
7.1 km 7.17 ₴
10:26 10:27 HODY-DOBROVIDKA#
11.7 km 11.85 ₴
10:35 10:36 V.KAM"YANKA# 18.3 km 16.53 ₴
10:39 10:40 SUKHARIV#
20.0 km 16.53 ₴
10:45 10:46 YAKIVKA+ 23.3 km 21.31 ₴
10:53 10:55 OBERTYN# 27.4 km 25.99 ₴
11:10 ZHUKIV# 33.5 km 30.77 ₴
State of Oct. 24, 2020, 3:18 a.m. from server "KOLOMYIA"