KOLOMYIA - HANNIV

КОЛОМИЯ - ГАНІВ(КАП)#

Route № 555ПР

Regularity: 84%
Carrier: KOLOMYISKE ATP TDV

Start of trip:
13:00 KOLOMYIA
13:17 13:18 KOROLIVKA#
6.5 km 7.17 ₴
13:21 13:22 KORNYCH+
7.7 km 7.17 ₴
13:28 13:29 HRUSHIV#
11.0 km 11.85 ₴
13:34 13:35 TROSTIANKA#
13.7 km 11.85 ₴
13:38 13:39 ZALUCHCHIA# 15.5 km 16.53 ₴
13:44 13:45 ROZDORIZHZHIA(D.)#
18.2 km 16.53 ₴
13:47 13:48 DEBESLAVTSI(PAM)# 19.3 km 16.53 ₴
13:49 13:50 DEBESLAVTSI# 20.0 km 16.53 ₴
13:51 13:52 DEBESLAVTSI(PAM-2)# 20.7 km 21.31 ₴
13:55 HANIV(KAP)# 22.1 km 21.31 ₴
State of Oct. 19, 2020, 3:18 p.m. from server "KOLOMYIA"