KOLOMYIA - TSUTSULYN

КОЛОМИЯ - ЦУЦУЛИН#

Route № 553ПР

Regularity: 77%
Carrier: KOLOMYISKE ATP TDV

08:25 KOLOMYIA
08:41 08:42 KOROLIVKA "ANNYCHKA"#
6.5 km 7.17 ₴
08:44 08:45 KORNYCH+
7.7 km 7.17 ₴
08:50 08:51 HRUSHIV+
9.5 km 7.17 ₴
08:57 08:58 TROSTIANKA#
12.4 km 11.85 ₴
09:04 09:05 PYLYPY(SHK.)#
15.8 km 16.53 ₴
09:10 09:11 KROPYVYSHCHE#
18.6 km 16.53 ₴
09:15 09:16 TRACH(PAV.)#
21.1 km 21.31 ₴
09:18 09:19 KRYVOBRODY(K)#
22.1 km 21.31 ₴
09:20 09:21 TRACH(SHK.)#
22.6 km 21.31 ₴
09:22 09:23 KOROSTY+
23.6 km 21.31 ₴
09:25 TSUTSULYN#
24.8 km 21.31 ₴
State of Oct. 21, 2020, 3:18 p.m. from server "KOLOMYIA"