KOLOMYIA - LANCHYN

КОЛОМИЯ - ЛАНЧИН(С\Г ТЕХ.)#

Route № 550ПРА

Regularity: 96%
Carrier: KOLOMYISKE ATP TDV

Start of trip:
11:20 KOLOMYIA
11:35 11:36 TOVMACHYK#
12.8 km 11.85 ₴
11:39 11:40 IVANIVTSI K# 15.2 km 16.53 ₴
11:49 11:50 SADZHAVKA# 19.7 km 16.53 ₴
11:55 11:56 LANCHYN# 23.3 km 21.31 ₴
12:00 LANCHYN(S\H TEKH.)# 25.1 km 25.99 ₴
State of Oct. 21, 2020, 3:18 p.m. from server "KOLOMYIA"