KOLOMYIA - LANCHYN

КОЛОМИЯ - ЛАНЧИН(С\Г ТЕХ.)#

Route № 550ПР

Regularity: 96%
Carrier: KOLOMYISKE ATP TDV

Start of trip:
08:00 KOLOMYIA
08:15 08:16 TOVMACHYK#
12.8 km 11.85 ₴
08:19 08:20 IVANIVTSI K# 15.2 km 16.53 ₴
08:29 08:30 SADZHAVKA# 19.7 km 16.53 ₴
08:35 08:36 LANCHYN# 23.3 km 21.31 ₴
08:40 LANCHYN(S\H TEKH.)# 25.1 km 25.99 ₴
State of Oct. 27, 2020, 3:18 a.m. from server "KOLOMYIA"