KOLOMYIA - BOHORODYCHYN

КОЛОМИЯ - БОГОРОДИЧИН#

Route № 540ПР

Regularity: 0%
Carrier: KOPYLTSIV M.V. (FOP)

10:00 KOLOMYIA
10:09 10:10 SHEPARIVTSI+
6.0 km 6.63 ₴
10:15 10:16 RAKIVCHYK#
11.0 km 11.03 ₴
10:21 10:22 L.SLOBIDKA#
14.0 km 11.03 ₴
10:27 10:28 CHEREMKHIV#
21.0 km 19.87 ₴
10:36 10:37 KORSHIV#
26.0 km 24.38 ₴
10:47 10:48 ZHUKOTYN#
32.0 km 28.80 ₴
10:54 10:55 MYKHALKIV#
35.0 km 28.80 ₴
11:00 BOHORODYCHYN#
38.0 km 33.21 ₴
State of Oct. 23, 2020, 3:18 p.m. from server "KOLOMYIA"