KOLOMYIA - MYKYTYNTSI

КОЛОМИЯ - МИКИТИНЦІ#

Route № 539ПРА

Regularity: 100%
Carrier: KOLOMYISKE ATP TDV

Start of trip:
10:30 KOLOMYIA
10:33 10:34 N.VERBIZH+
3.5 km 2.39 ₴
10:41 10:42 N.VERBIZH#
6.1 km 7.17 ₴
10:47 10:48 KOVALIVKA+
9.6 km 7.17 ₴
10:50 10:51 DOLISHNIE#
11.7 km 11.85 ₴
10:57 10:58 SPAS#
13.5 km 11.85 ₴
11:01 11:02 SPAS(PAV.)# 15.5 km 16.53 ₴
11:10 MYKYTYNTSI# 18.5 km 16.53 ₴
State of Oct. 28, 2020, 3:18 a.m. from server "KOLOMYIA" 261100