KOLOMYIA - MYKYTYNTSI

КОЛОМИЯ - МИКИТИНЦІ#

Route № 539ПР

Regularity: 100%
Carrier: KOLOMYISKE ATP TDV

Start of trip:
08:30 KOLOMYIA
08:33 08:34 N.VERBIZH+
3.5 km 2.39 ₴
08:41 08:42 N.VERBIZH#
6.1 km 7.17 ₴
08:47 08:48 KOVALIVKA+
9.6 km 7.17 ₴
08:50 08:51 DOLISHNIE#
11.7 km 11.85 ₴
08:57 08:58 SPAS#
13.5 km 11.85 ₴
09:01 09:02 SPAS(PAV.)# 15.5 km 16.53 ₴
09:10 MYKYTYNTSI# 18.5 km 16.53 ₴
Promo & information sticker/card of this route State of Oct. 29, 2020, 3:18 p.m. from server "KOLOMYIA" 261100