KOLOMYIA - LISKY

КОЛОМИЯ - ЛІСКИ#

Route № 536ПР

Regularity: 100%
Carrier: TALASHOK YU.V. (FOP)

Start of trip:
08:00 KOLOMYIA
08:11 08:12 SHEPARIVTSI+
6.0 km 7.27 ₴
08:18 08:19 RAKIVCHYK#
11.0 km 12.05 ₴
08:24 08:25 L.SLOBIDKA#
14.0 km 12.05 ₴
08:35 08:36 CHEREMKHIV# 21.0 km 21.81 ₴
08:40 08:41 KORSHIV(SAN.)# 23.0 km 21.81 ₴
08:48 08:49 KORSHIV# 26.0 km 26.59 ₴
08:55 LISKY# 29.0 km 26.59 ₴
State of Oct. 21, 2020, 3:18 a.m. from server "KOLOMYIA"