KOLOMYIA - ZAMAHORA

КОЛОМИЯ - ЗАМАГОРА#

Route № 527ВК

Regularity: 100%
Carrier: KONOVALOV V.I.(FOP)

Start of trip:
09:00 KOLOMYIA
09:30 09:35 ZABOLOTIV# 22.0 km 21.05 ₴
09:43 09:44 ILLINTSI# 27.0 km 24.82 ₴
09:51 09:52 TROSTIANETS# 32.0 km 30.51 ₴
10:00 10:05 ROZHNIV# 38.0 km 36.21 ₴
10:25 10:30 KOSIV 51.0 km 47.60 ₴
10:46 10:47 SOKOLIVKA 58.0 km 54.31 ₴
10:57 10:58 YAVORIV# 62.0 km 58.18 ₴
11:14 11:15 BUKOVETS# 71.0 km 65.80 ₴
11:24 11:25 V.YASENIV# 76.0 km 73.43 ₴
11:31 11:32 KRYVORIVNIA# 78.0 km 73.43 ₴
11:45 12:00 VERKHOVYNA 86.0 km 81.06 ₴
12:43 12:44 VYHODA# 102.0 km 96.32 ₴
12:55 12:56 KRASNOPILLIA 108.0 km 101.55 ₴
13:20 ZAMAHORA# 114.0 km 109.74 ₴
State of Oct. 28, 2020, 3:18 a.m. from server "KOLOMYIA" 261100