KOLOMYIA - PROKURAVA

КОЛОМИЯ - ПРОКУРАВА#

Route № 521ПР

Regularity: 97%
Carrier: KOLOMYISKE ATP TDV

Start of trip:
12:00 KOLOMYIA
12:10 12:11 V.VERBIZH+
3.5 km 2.39 ₴
12:16 12:17 V.VERBIZH#
6.1 km 7.17 ₴
12:24 12:25 KOVALIVKA+
9.6 km 7.17 ₴
12:27 12:28 DOLISHNIE#
11.7 km 11.85 ₴
12:34 12:35 SPAS#
13.5 km 11.85 ₴
12:40 12:41 KROPYVYSHCHE+ 15.4 km 16.53 ₴
12:50 12:51 MYKYTYNTSI# 18.5 km 16.53 ₴
13:05 13:06 PISTYN# 24.0 km 21.31 ₴
13:21 13:22 SHESHORY# 30.1 km 30.77 ₴
13:47 PROKURAVA# 38.0 km 35.45 ₴
State of Oct. 22, 2020, 3:18 a.m. from server "KOLOMYIA"