KOLOMYIA - BANIA-BEREZIV

КОЛОМИЯ - БАНЯ БЕРЕЗІВ#

Route № 517ПР

Regularity: 94%
Carrier: KOLOMYISKE ATP TDV

Start of trip:
07:50 KOLOMYIA
07:57 07:58 N.VERBIZH#
3.5 km 2.39 ₴
08:00 08:01 V.VERBIZH#
5.1 km 7.17 ₴
08:03 08:04 V.KLIUCHIV+
7.0 km 7.17 ₴
08:08 08:09 MYSHYN#
10.1 km 11.85 ₴
08:11 08:12 KOVALIVKA+
11.7 km 11.85 ₴
08:15 08:16 STOPCHATIV#
13.8 km 11.85 ₴
08:20 08:25 YABLUNIV# 16.8 km 16.53 ₴
08:33 08:34 LIUCHA# 21.4 km 21.31 ₴
08:37 08:38 LIUCHA(LIS)# 22.9 km 21.31 ₴
08:48 08:49 N.BEREZIV# 25.1 km 25.99 ₴
08:57 08:58 S.BEREZIV# 28.5 km 25.99 ₴
09:10 BANIA BEREZIV# 33.0 km 30.77 ₴
State of Oct. 28, 2020, 3:18 a.m. from server "KOLOMYIA" 261100