KOLOMYIA - AKRESHORY

КОЛОМИЯ - АКРИШОРА#

Route № 516ПР

Regularity: 100%
Carrier: HABORAK M.V.(FOP)

Start of trip:
09:20 KOLOMYIA
09:27 09:28 N.VERBIZH#
3.5 km 2.21 ₴
09:33 09:34 V.KLIUCHIV+
7.0 km 6.72 ₴
09:41 09:42 MYSHYN#
10.1 km 11.13 ₴
09:44 09:45 KOVALIVKA+
11.7 km 11.13 ₴
09:49 09:50 STOPCHATIV#
13.8 km 11.13 ₴
09:55 09:57 YABLUNIV# 16.8 km 15.73 ₴
10:05 10:06 LIUCHA# 21.4 km 20.24 ₴
10:14 10:15 N.BEREZIV# 25.1 km 24.66 ₴
10:23 10:24 TEKUCHA(K)# 28.9 km 24.66 ₴
10:32 AKRYSHORA# 31.5 km 29.17 ₴
State of Oct. 24, 2020, 3:18 a.m. from server "KOLOMYIA"