KOLOMYIA - VYZHNII BEREZIV

КОЛОМИЯ - В.БЕРЕЗІВ#

Route № 515ПРА

Regularity: 85%
Carrier: KOLOMYISKE ATP TDV

Start of trip:
12:15 KOLOMYIA
12:21 12:22 N.VERBIZH#
3.5 km 2.39 ₴
12:25 12:26 V.VERBIZH#
5.1 km 7.17 ₴
12:28 12:29 V.KLIUCHIV+
7.0 km 7.17 ₴
12:32 12:33 MYSHYN#
10.1 km 11.85 ₴
12:34 12:35 KOVALIVKA+
11.7 km 11.85 ₴
12:37 12:38 STOPCHATIV#
13.8 km 11.85 ₴
12:40 12:45 YABLUNIV# 16.8 km 16.53 ₴
12:53 12:54 LIUCHA# 21.4 km 21.31 ₴
12:57 12:58 LIUCHA(LIS)# 22.9 km 21.31 ₴
13:06 13:07 N.BEREZIV# 25.1 km 25.99 ₴
13:11 13:12 S.BEREZIV# 26.9 km 25.99 ₴
13:20 V.BEREZIV# 30.8 km 30.77 ₴
State of Oct. 19, 2020, 3:18 p.m. from server "KOLOMYIA"