KOLOMYIA - LIUCHKY

КОЛОМИЯ - ЛЮЧКИ#

Route № 514ПРА

Regularity: 81%
Carrier: KOLOMYISKE ATP TDV

Start of trip:
13:30 KOLOMYIA
13:43 13:44 V.KLIUCHIV+
7.0 km 7.17 ₴
13:50 13:51 MYSHYN#
10.1 km 11.85 ₴
13:53 13:54 KOVALIVKA+
11.7 km 11.85 ₴
13:58 13:59 STOPCHATIV#
13.8 km 11.85 ₴
14:05 14:10 YABLUNIV# 16.8 km 16.53 ₴
14:18 14:19 LIUCHA# 21.4 km 21.31 ₴
14:22 14:23 LIUCHA(LIS)# 22.9 km 21.31 ₴
14:31 14:32 N.BEREZIV# 25.1 km 25.99 ₴
14:37 14:38 S.BEREZIV(S.R)# 26.9 km 25.99 ₴
14:40 14:41 S.BEREZIV# 28.5 km 25.99 ₴
14:55 LIUCHKY# 33.8 km 30.77 ₴
State of Oct. 21, 2020, 3:18 a.m. from server "KOLOMYIA"