KOLOMYIA - MYSHYN

КОЛОМИЯ - МИШИН#

Route № 512ПРБ

Regularity: 32%
Carrier: TRYNIAK V.M.

09:00 KOLOMYIA
09:06 09:07 N.VERBIZH#
3.5 km 2.21 ₴
09:12 09:13 V.KLIUCHIV+
7.0 km 6.72 ₴
09:18 MYSHYN#
10.1 km 11.13 ₴
State of Oct. 21, 2020, 3:18 p.m. from server "KOLOMYIA"