KOLOMYIA - KOSIV

КОЛОМИЯ - КОСІВ

Route № 509ПР

Regularity: 0%
Carrier: KOLOMYISKE ATP TDV

06:15 KOLOMYIA
06:26 06:27 V.KLIUCHIV+
7.0 km 7.17 ₴
06:32 06:33 MYSHYN#
10.1 km 11.85 ₴
06:38 06:39 STOPCHATIV#
13.8 km 11.85 ₴
06:44 06:45 YABLUNIV#
16.8 km 16.53 ₴
06:52 06:53 UTOROPY#
21.2 km 21.31 ₴
06:59 07:00 PISTYN#
25.1 km 25.99 ₴
07:15 KOSIV
35.6 km 35.45 ₴
State of Oct. 23, 2020, 3:18 a.m. from server "KOLOMYIA"