KOLOMYIA - SHEPIT

КОЛОМИЯ - ШЕПІТ#

Route № 508ПР

Regularity: 88%
Carrier: KOLOMYISKE ATP TDV

Start of trip:
09:00 KOLOMYIA
09:06 09:07 N.VERBIZH#
3.5 km 2.39 ₴
09:11 09:12 V.KLIUCHIV+
7.0 km 7.17 ₴
09:16 09:17 MYSHYN#
10.1 km 11.85 ₴
09:19 09:20 KOVALIVKA+
11.7 km 11.85 ₴
09:24 09:25 STOPCHATIV#
13.8 km 11.85 ₴
09:30 09:35 YABLUNIV# 16.8 km 16.53 ₴
09:43 09:44 UTOROPY# 21.2 km 21.31 ₴
09:52 09:53 PISTYN+ 25.1 km 25.99 ₴
10:08 10:09 SHESHORY# 33.7 km 30.77 ₴
10:17 10:18 PROKURAVA# 37.1 km 35.45 ₴
10:29 10:30 BRUSTORY# 41.8 km 40.13 ₴
10:45 SHEPIT# 46.8 km 44.91 ₴
State of Oct. 27, 2020, 3:18 a.m. from server "KOLOMYIA"