KOLOMYIA - TERNOPОL'

КОЛОМИЯ - ТЕРНОПІЛЬ

Route № 336А

Regularity: 100%
Carrier: TERNOPILSKE ATP 16127 PRAT

Start of trip:
13:05 KOLOMYIA
13:45 13:50 HVIZDETS# 24.0 km 19.36 ₴
14:30 14:35 HORODENKA 46.0 km 37.16 ₴
14:42 14:43 SERAFYNTSI# 50.0 km 40.47 ₴
14:53 14:54 STEFANIVKA# 56.0 km 46.06 ₴
14:59 15:00 ZVYNIACHKA# 59.0 km 46.06 ₴
15:13 15:23 ZALISHCHYKY 67.0 km 52.48 ₴
15:53 15:58 TOVSTE 92.0 km 75.15 ₴
16:28 16:33 CHORTKIV 116.0 km 92.85 ₴
16:52 16:57 KOPYCHENTSI 129.0 km 101.02 ₴
17:32 17:37 TEREBOVLIA 158.0 km 125.15 ₴
18:27 TERNOPIL 191.0 km 157.44 ₴
State of Oct. 26, 2020, 3:18 p.m. from server "KOLOMYIA"