KOLOMYIA - IVANO-FRANKОVS'K

КОЛОМИЯ - ІВ.ФРАНКІВСЬК-1

Route № 304ВК

Regularity: 100%
Carrier: BARAN V.V. (FOP)

Start of trip:
12:15 KOLOMYIA
12:26 12:17 RAKIVCHYK#
11.0 km 10.00 ₴
12:30 12:31 L.SLOBIDKA#
14.0 km 14.04 ₴
12:38 12:39 CHEREMKHIV# 21.0 km 20.00 ₴
12:41 12:42 L.KHLIBYCHYN# 22.0 km 22.12 ₴
12:46 12:47 HLYBOKA# 26.0 km 26.06 ₴
12:52 12:53 OTYNIIA# 31.0 km 30.00 ₴
12:58 12:59 ST KRYVOTULY# 37.0 km 36.06 ₴
13:03 13:04 ODAI(K)# 41.0 km 40.10 ₴
13:08 13:09 MARKIVTSI# 45.0 km 44.04 ₴
13:13 13:14 KHOMIAKIVKA# 49.0 km 47.98 ₴
13:19 13:20 TYSMENYTSIA# 54.4 km 53.03 ₴
13:37 IV.FRANKIVSK-1 65.0 km 65.05 ₴
State of Oct. 19, 2020, 3:18 p.m. from server "KOLOMYIA"